Palveluehdot

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy ("Kevytjuridiikka") on suomalainen lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa lakipalveluita yksityishenkilöille sekä yrityksille ja muille yhteisöille. Palveluiden tarjoamisesta vastaa:

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
Y-tunnus: 2821272-6 
asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi.

Nämä Palveluehdot määrittävät ne pelisäännöt, joita sovelletaan ostaessasi palveluita Kevytjuridiikalta ja käyttäessäsi verkkopalveluitamme.  

Sinun on asiakkaana ("Asiakas") hyväksyttävä nämä Palveluehdot kokonaisuudessaan käyttääksesi verkkopalveluamme osoitteessa www.kevytjuridiikka.fi ja tilataksesi palveluitamme.
KEVYTJURIDIIKAN TARJOAMAT PALVELUT
Kevytjuridiikan palvelut koostuvat ensisijaisesti lakipalveluista ja oikeudellisesta neuvonnasta eri oikeudenaloilla. Oikeudellisen neuvonnan lisäksi juristimme tarjoavat konsultointia mm. sopimusmuotoilun ja oikeusteknologian hyödyntämisessä.

Oikeudellisesta neuvonnasta vastaa aina vähintään yksi oikeustieteen maisterin tutkinnon tai ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut lakimies, jonka tutkinto on tunnustettu Suomessa ja joka antaa oikeuden toimia oikeustieteen maisterin pätevyyden vaatimissa tehtävissä (esim. OTM/OTK/LL.M).

Lainopillista osaamista vaativien palveluiden lisäksi Kevytjuridiikka tarjoaa myös yritystoimintaa laajemmin tukevaa strategista tukea valituille yritysasiakkaille ja yrittäjille. Kevytjuridiikka ei kuitenkaan tarjoa taloudellista neuvonantoa taikka vastaavaa kaupallista ohjausta, emmekä täten vastaa tarjoamiemme palveluiden liiketaloudellisista tai muista taloudellisista seuraamuksista missään olosuhteissa. Liiketaloudellisissa asioissa on aina syytä tukeutua erikseen asiaan erikoistuneen ammattilaisen palveluihin.

Palveluita tarjotaan yksittäisinä toimeksiantoina tai jatkuvana sopimuspalveluna (”Toimeksianto”).

PALVELUIDEN TILAAMINEN 

Kevytjuridiikan palveluita voi tilata suoraan verkkosivuilla olevien tilauslomakkeiden kautta (“Verkkotilaus”) tai pyytämällä Kevytjuridiikalta räätälöidyn toimeksiantoa koskevan Palvelutarjouksen (“Palvelutarjous”).

Verkkotilauksen ja Palvelutarjouksen mukaisen tilauksen vahvistamiseksi Asiakkaan on annettava Kevytjuridiikalle vähintään seuraavat henkilötiedot. 
1) Virallinen nimi;
2) kotiosoite; ja
3) sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaalta vaaditaan lisäksi y-tunnus. 

Verkkosivujen kautta tehty Verkkotilaus katsotaan sovituksi ja Toimeksiannon suorittamisen alkaneen, kun Kevytjuridiikka on vahvistanut tilauksen lähettämällä  Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen Toimeksiannon keskeiset ehdot sisältävän tilausvahvistuksen.

Palvelutarjoukseen perustuvan toimeksiannon suorittamista koskevan sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Asiakas on hyväksynyt Kevytjuridiikan antaman Palvelutarjouksen ja Kevytjuridiikka on vahvistanut Toimeksiannon aloittamisen Asiakkaalle.

TOIMEKSIANTOJEN SUORITTAMINEN
Toimeksiannon sisältö ja laajuus määräytyvät Verkkotilausta koskevan tilausvahvistuksen tai Palveluntarjouksen perusteella sekä näiden Palveluehtojen mukaisesti. 

Mikäli Palvelutarjous tai Verkkotilausta koskeva tilausvahvistus sisältävät näistä Palveluehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti Palvelutarjouksen tai Verkkotilausta koskevan tilausvahvistuksen ehtoja. 

Kevytjuridiikka suorittaa kaikki toimeksiannot Asiakkaan antamien tietojen pohjalta.  Toimeksiannot aloitetaan alkukartoituksella, jonka pohjalta toimeksiantoa lähdetään viemään eteenpäin.  Asiakas vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta ja täydellisyydestä. Kevytjuridiikalla ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamien tietojen oikeellisuutta millään tavalla.  Kevytjuridiikalla on kuitenkin oikeus tarkistaa Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuus ja vaatia lisätietoa toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä asioista, mikäli se kokee tämän tarpeelliseksi.

Yhteydenpito Asiakkaan ja Kevytjuridiikan välillä tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Kevytjuridiikalla on oikeus käyttää myös muita sähköisiä työkaluja ja automaatioratkaisuja toimeksiantojen suorittamisessa. 

Kevytjuridiikka pyrkii kaikessa toiminnassaan vähentämään paperin käyttöä. Toimeksiantoihin liittyvät materiaalit, asiakirjat ja sopimukset toimitetaan asiakkaalla ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Muista toimitustavoista on sovittava erikseen ja Kevytjuridiikka varaa oikeuden periä näistä erillisen maksun. 

Kevytjuridiikka pyrkii varmistamaan mahdolliset esteet palvelun tarjoamiselle etukäteen. Tutkimus mahdollisista esteellisyyksistä suoritetaan asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Asiakas on velvollinen antamaan Kevytjuridiikalla totuudenmukaiset tiedot.

Kevytjuridiikalla on oikeus keskeyttää Toimeksiannon suorittaminen, milloin tahansa oman harkintansa perusteella ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Kevytjuridiikka ei vastaa keskeytyksestä asiakkaalle johtuvista kuluista tai vahingoista.
PALKKIOT JA KULUT
Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa palveluistaan voimassaolevan hinnastonsa mukainen palkkio.

Verkkotilausten perusteella suoritettavien Toimeksiantojen osalta palvelun hinta ilmoitetaan tilauslomakkeella ja tilausvahvistuksessa.

Palvelutarjoukseen perustuvista Toimeksiannoista veloitetaan Palvelutarjouksen mukainen palkkio. 

Toimeksiantojen suorittamisen yhteydessä sovituista lisätöistä veloitetaan hinnaston mukainen palkkio, ellei muusta ole sovittu.

Mikäli muusta ei ole sovittu, Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa yksityisasiakkailta 100€ per tunti (sis. alv) ja yritysasiakkailta 125€ per tunti (+alv).

Kevytjuridiikka voi Toimeksiantoja koskevan keskustelun yhteydessä antaa  Asiakkaalle hinta-arvion tai kiinteän maksimihinnan koskien tiettyä palvelua tai palvelun osaa.

Hinta-arvio on aina suuntaa antava, eikä Kevytjuridiikka voi taata palvelun tuottamista loppuun asti hinta-arvioon perustuvalla hinnalla. Hinta-arvio on ainoastaan arvio ja tavoite. Toimeksiannosta veloitettavan palkkion loppusumma määräytyy tällöinkin tosiasiallisesti käytetyn ajan perusteella.  

Annettu maksimihinta sitoo Kevytjuridiikkaa eikä Kevytjuridiikalla ole oikeutta veloittaa toimeksiannosta maksimihintaa suurempaa palkkiota ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää. Maksimihinnasta ilmoitetaan aina termillä maksimihinta.

Maksimihinta
kattaa asiantuntijan työmäärää yleisen hinnaston mukaista tuntihintaa vastaavan aikamäärän verran. Esimerkiksi yleisen tuntiveloituksen ollessa yksityisasiakkaille 100€/ tunti, kattaa maksimihinta 200€ enintään kaksi tuntia asiantuntijan työtä).  

Vaikka toimeksiannot pyritään suorittamaan päätökseen annettujen hinta-arvioiden tai maksimihintojen puitteissa, Kevytjuridiikka ei valitettavasti voi täten taata toimeksiannon suorittamista päätökseen annetun hinta-arvion tai maksimihinnan puitteissa.

Kiinteähintaisen palvelun tarkempi  sisältö ja erityisehdot annetaan Verkkotilausta koskevalla tilauslomakkeella ja tilausvahvistuksessa tai Palvelutarjouksessa. Mikäli muusta ei ole sovittu kiinteähinta sisältää asiantuntijan työmäärää enintään 1,5 kertaa yleisen hinnaston mukaista tuntihintaa vastaavan aikamäärän verran (esimerkiksi yleisen tuntiveloituksen ollessa yksityisasiakkaille 100€/tunti, kattaa kiinteähinta 200€ enintään kolme tuntia asiantuntijan työtä). 

LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
Tilauslomakkeenkautta tehdyt Verkkotilaukset maksetaan joko laskulla toimeksiannon päätyttyä tai verkkomaksuna tilauksen yhteydessä. Verkkomaksuissa maksunvälittäjänä toimii Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd.). Käyttääksesi verkkomaksuja tulee sinun hyväksyä Stripe-maksupalvelun sopimusehdot, jotka löytyvät osoitteesta stripe.com/legal.

Palvelutarjouksen perusteella suoritettavat toimeksiannot ja laskulla veloitettavat Tilaukset laskutetaan Asiakkaalta toimeksiannon päätyttyä. 

Asiakas sitoutuu maksamaan Toimeksiantoa koskevat laskut 14 päivän maksuajalla laskun päivämäärästä.

Kevytjuridiikalla on oikeus vaatia kaikista Toimeksiannoista ennakkomaksua taikka laskuttaa suoritettua osuutta koskeva palkkion määrä kesken toimeksiannon.

Kevytjuridiikalla on oikeus olla aloittamatta tai keskeyttää aloitetun tilauksen suorittaminen, kunnes etumaksua taikka Toimeksiantoa tai sen osaa koskeva maksu on vastaanotettu. 

Maksuviivästyksistä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa, kuitenkin vähintään 8% vuotuista korkoa vastaava määrä.  

Yksityisasiakkaiden osalta verkkosivuilla tai Palvelutarjouksessa ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero. Yritysasiakkaiden hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

TYYTYVÄISYYSTAKUU, TOIMEKSIANNON KESKEYTTÄMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Kevytjuridiikka antaa kaikille palveluilleen tyytyväisyystakuun.

Asiakkaalla on tyytyväisyystakuun puitteissa oikeus keskeyttää Toimeksianto missä vaiheessa tahansa ennen Toimeksiannon päättymistä ilmoittamalla siitä Kevytjuridiikalle sähköpostitse. Asiakkaan tulee ilmoituksen yhteydessä ilmoittaa vetoavansa tyytyväisyystakuuseen ja ilmoitettava, miltä osin hän katsoo olevansa tyytymätön palveluun tai tuotteeseen. Kevytjuridiikalla on oikeus korjata tilanne toimittamalla uusi tuote tai palvelu.

Asiakkaan tehtyä keskeyttämisilmoituksen on Kevytjuridiikalla oikeus veloittaa palkkio ainoastaan ennen Toimeksiannon keskeyttämistä suoritetuista palveluista tai palveluiden osista. Asiakas on täten keskeytystilanteissa velvollinen maksamaan ainoastaan keskeytyshetkeen mennessä suoritettua työtä vastaavan osuuden palkkiosta.

Tyytyväisyystakuu raukeaa toimeksiannon tai sen osan valmistuttua tai viimeistään Kevytjuridiikan lähetettyä Asiakkaalle Tilausta tai Palvelutarjousta koskevan laskun. Verkosta tilattavien asiakirjojen ja sopimusten osalta Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai keskeyttää tilausta sen jälkeen, kun hänelle on lähetetty tilauksen mukainen asiakirja tai asiakirja  tilauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kuluttaja-asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa verkosta ostetut tilaukset 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Peruutusilmoituksen voi tehdä lähettämällä asiasta vapaamuotoisen tiedon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi.

Kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus raukeaa 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai Kevytjuridiikan aloitettua yksilöllisen asiakirjan tai muun räätälöidyn palvelun suorittamisen.

Asiakkaan katsotaan lopullisesti hyväksyneen Toimeksiannon ja sitä koskevan palkkion, mikäli Asiakas ei reklamoi asiasta Kevytjuridiikalle 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. 

Kevytjuridiikka pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon suorittamisen omalla päätöksellään, milloin tahansa, ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostitse. Kevytjuridiikka ei ole velvollinen korvaamaan keskeytyksestä tai peruutuksesta Asiakkaalle koituvia kuluja tai vahinkoja.

VASTUUASIAT
Kevytjuridiikka on ottanut oikeudellista neuvontaa varten vastuuvakuutuksen, joka tuo asiakkaille lisäturvaa Kevytjuridiikalta ostetuista lakipalveluista. Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan Asiakkaalle Kevytjuridiikan palveluista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Lisäksi mm. edellytetään, että Kevytjuridiikka on Toimeksiannon perusteella korvausvastuussa vahingosta joko Asiakkaalle tai muulle henkilölle nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

Kevytjuridiikka ei vastaa mistään muista kuin vastuuvakuutuksen kattamista vahingoista. Kevytjuridiikka ei täten vastaa esimerkiksi palveluidensa tai tuotteidensa aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, tulon menetyksestä tai muusta taloudellisesta vahingosta, ellei vastuuvakuutuksen ehdoista nimenomaisesti muuta johdu.

Kevytjuridiikka ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Toimeksiannon yhteydessä annetun neuvonnan tai muun palvelun käyttämisestä muussa yhteydessä tai jos niitä käytetään muun tahon kuin tilauksen tehneen Asiakkaan tilanteeseen. 

Kevytjuridiikka ei myöskään ole velvollinen täyttämään tilausta tai korvaamaan asiakkaalle vahinkoja, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Vastuuvakuutusta koskevat tarkemmat ehdot ovat saatavilla pyynnöstä.

MUUT EHDOT
Kevytjuridiikka noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen Lakimiesliiton eettisiä ohjeita.

Kevytjuridiikalla on oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja alihankkijoita Toimeksiantojen suorittamiseen. Jos palvelun suorittamiseen osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita vastuu projektin johtamisesta säilyy kuitenkin Kevytjuridiikalla.

Kaikki palvelut suoritetaan luottamuksellisesti. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laista tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu. Asiakastietoja voidaan kuitenkin tallentaa tietoteknisiin järjestelmiin, joiden hallinnoinnista vastaa ulkopuolinen yritysten. Henkilötietojen tallentamisesta ja käyttämisestä kerrotaan tarkemmin Tietosuojaselosteessa.

Kevytjuridiikan Asiakkaalle toimittamien asiakirjojen, luovutetun tai tuottaman tiedon, verkkosivustoltamme löytyvän materiaalin tai minkään muun Kevytjuridiikan tuottaman materiaalin käyttäminen mihinkään muuhun kuin Toimeksiannon tai Kevytjuridiikan kanssa tehdyn erillisen kirjallisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen on  kielletty. 

Verkkosivuston sisällön, asiakirjojen, sopimusten,  teknisten sovellusten, muotoilu- ja liiketoimintaprosessien tai teknisten ratkaisujen minkäänlainen kaupallinen tai ei-kaupallinen hyödyntäminen ilman Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy:n kirjallista lupaa on kielletty. Jos sivuston käyttäjä tai vierailija haluaa käyttää tilattua palvelua, verkkosivustoa tai sen osaa, verkkosivuston sisältämää tietoa tai sivustolla käytettävää teknologiaa missään muussa roolissa tai tarkoituksessa kuin potentiaalisena tai olemassa olevana Asiakkaana, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme luvan saamiseksi.

Kevytjuridiikalla on oikeus muuttaa näitä Palveluehtoja milloin tahansa. Toimeksiantoihin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.kevytjuridiikka.fi.

Näihin Palveluehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen neuvottelujen kautta käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus viedä riita-asia myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

Nämä ehdot ovat voimassa 21.8.2019 alkaen. 

TIETOSUOJASELOSTE

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy on lakipalveluita tarjoava yritys. Palvelumme antavat mahdollisuuden hoitaa lakiasiat tehokkaasti ja turvallisesti modernia teknologiaa hyödyntäen.  

Kun käytät verkkosivujamme ja palveluitamme, jaat tietoa kanssamme. Haluamme olla läpinäkyviä ja selvittää etukäteen mitä kaikkea tietoa keräämme, miten kerättyä tietoa käytetään ja kenen kanssa jaamme tietoa.

Tätä varten olemme laatineet tämän tietosuojaselosteen, jonka tarkoituksena on kertoa tietosuojakäytännöistämme mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi.

YRITYKSEN TIEDOT

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
Y-tunnus: 2821272-6
Postiosoite: Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy, c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1A, 00100, Helsinki
Sähköposti: asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi 
Tietosuoja-asioista vastaavan henkilön nimi: Johannes Kuosmanen, Toimitusjohtaja

Mitä tietoja Kevytjuridiikan palvelujen tarjoamisessa kerätään?  
Tietoja voidaan luokitella usealla eri tavalla, mutta itse olemme päätyneet seuraavaan jaotteluun:
1) tiedot, joita käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen;
2) tiedot, joita käytetään markkinointitarkoituksiin; ja
3) tiedot, joita saamme vieraillessasi sivustollamme. 

Asiakassuhteita ja toimeksiantoja varten kerättävä tieto 

Toimeksiantojen hoitaminen ei olisi mahdollista ilman asiaan liittyviä tietoja, jotka kerätään suoraan asiakkaalta itseltään. Tietoja kerätään ja käsitellään sivustollamme olevien lomakkeiden lisäksi myös mm. sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi tietoja voidaan hankkia mm. julkisista rekistereistä. Kaikki toimeksiantoja varten kerättävät tiedot tallennetaan Lakipalvelu Kevytjuridiikan Asiakastietojärjestelmään. 

Asiakassuhteiden hoitamista varten Asiakastietojärjestelmään kerättävä tieto vaihtelee toimeksiantokohtaisesti. Se voi sisältää mitä tahansa henkilötietoja, joita tarvitaan toimeksiannon suorittamiseksi. Kaikissa toimeksiannoissa käsitellään kuitenkin yleensä vähintäänkin seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero sekä mahdolliset yritystiedot ja asema yrityksessä.  

Näiden lisäksi keräämme tietysti myös itse toimeksiantoon liittyviä tietoja, joita asiakas luovuttaa meille toimeksiannon suorittamista varten. Toimeksiantoihin liittyviä tietoa ei yhdistetä, rekisteröidä, tallenneta tai muullakaan tavoin koota muiden tietojen, kuten laskutustietojen kanssa, vaan niitä käsitellään ainoastaan toimeksiantokohtaisesti.  Tiedon keräämiseen ja verkon välityksellä tapahtuvaa kommunikointia varten  käytämme myös ulkopuolisia työkaluja. Käytetyt työkalut voivat käyttäjän lähettämän tiedon lisäksi tallentaa käyttäjistä myös mm. seuraavia tietoja: Lähetetyt viestit ja käytetty lomake, päivämäärä ja aika, maantieteellinen sijainti, käytetty kieli, sivut joilla kävijä on vieraillut, vierailun kesto, IP-osoite ja laitetiedot (järjestelmä ja selain). 

Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla laillinen peruste. Asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja toimeksiantojen hoitamisen osalta perusteena on aina Kevytjuridiikan ja asiakkaan välinen sopimussuhde. Asiakassuhdetta ja toimeksiantoja varten kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan sopimuksen mukaista tarkoitusta varten ja Kevytjuridiikan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen. 

Markkinointitarkoituksia varten kerättävä tieto 

Lähetämme ajoittain markkinointitiedotteita vanhoille ja uusille asiakkaille markkinointirekisteriä hyödyntämällä. Markkinointirekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotikunta, yritys, asema yrityksessä ja tieto aiemmista tilauksista.  

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tapahtuvaan markkinointiin tai Kevytjuridiikan uutiskirjeiden toimittamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on tietojen käyttötarkoituksen tai voimassaolevan lainsäädännön asettamien vaatimusten vuoksi tarpeen. Markkinointirekisteriin kirjatut tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta tai mm. julkisista rekistereistä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/EEA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.  Rekisteri on tallennettu osaksi Kevytjuridiikan Asiakastietojärjestelmää. Pääsy rekisteriin on tarkasti rajattu ja järjestelmä on asianmukaisesti suojattu (ks. Tietojen käsittelyn turvallisuus). 

Sivustovierailuista kerättävät tiedot 

Kun vierailet verkkosivuillamme keräämme tietoa siitä, miten käytät sivustoamme. Tätä tietoa käytetään kahteen tarkoitukseen: sivustomme ja palvelumme kehittämiseen sekä palvelutarpeesi kartoittamiseen esimerkiksi kyselylomakkeiden tai chat-palvelun kautta (ks. myös Toimeksiantoja varten kerättävä tieto yllä). Sivuston ja palvelumme kehittämiseen liittyvä tiedon kerääminen tapahtuu automaattisesti sivustollemme integroitujen ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamien työkalujen avulla.  

Sivuston analytiikassa tukeudumme Google Analyticsiin, joka välittää anonyymia tietoa sivustomme kävijöistä. Google Analytic:sta voi lukea lisää tästä: https://analytics.google.com/analytics/web/

Markkinoimme palveluamme myös verkon välityksellä. Palvelumme mainontaan liittyen saatamme tehdä sinulle myös kohdennettua mainontaa myös muissa verkkosivustoilla. Tämä tapahtuu sellaisten palveluiden avulla, kuten Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=fi ja Albacross: https://albacross.com/ 

Edellä mainitut työkalut hyödyntävät selaimesi asetuksia ja toimivat siten, että ne asentavat selaimeesi evästeitä. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia, eikä niitä voida yhdistää keneenkään tiettyyn henkilöön. Voit kuitenkin estää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin et kuitenkaan välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. 

Tietojen tallentaminen, luovuttaminen ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle 

Emme tietenkään ikinä suoraan siirrä tai luovuta henkilötietojasi kenellekään ulkopuoliselle ilman lupaasi tai laillista perustetta. Emme kuitenkaan itse osaa rakentaa ihan kaikkia käyttämiämme työkaluja, joten hyödynnämme tiedon keräämisessä, tallentamisessa ja käsittelyssä useita erilaisia ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Käytämme ainoastaan korkeatasoisia järjestelmiä, joiden järjestelmät on suunniteltu ensiluokkaista tietosuojaa vaativien asiakkaiden käyttöön. Käyttämiämme järjestelmiä ovat mm. Abobe Cloud, ContractZen, Dropbox, Favro, G-suite (Google Cloud) ja Office365. Lisäksi otamme säännöllisesti käyttöön myös muita työkaluja. Palveluita käytetään ainoastaan tiettyä tarkasti määriteltyä tarkoitusta varten, niihin tallennettu tieto minimoidaan, emmekä ikinä talleta arkaluonteista tietoa muuta kuin riittävän korkean tietosuoja- ja tietoturvatason omaaviin palveluihin. Käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n alueella kulloinkin voimassaoleviin tietosuojakäytäntöihin.

Erityisen arkaluonteisten toimeksiantojen suorittamista varten voidaan asiakkaan pyynnöstä ottaa käyttöön erityisen korkean tietoturvan omaavia palveluita.

Samalla on kuitenkin syytä huomioida, että osa käyttämistämme palveluntarjoajista saattavat tallentaa tietoa palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan Union tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Itse asiasiassa suuri osa globaaleista palveluntarjoajista tukeutuu palveluiden tarjoamisessa teknisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat tiedon kulkemisen tehokkaasti asiakkaille ympäri maapallon. Käyttämistämme palveluntarjoajista suuri osa käyttää tiedon hallintaan esimerkiksi globaalisti toimivaa Amazon Web Services -palvelua (AWS), jollon tietoa voidaan tallentaa myös EU tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville servereille. Lisätietoa heidän kattavasta tietoturvasta ja sitoutumisesta EU:n laajuiseen tietosuojatasoon löydät sivustolta https://aws.amazon.com/security/

Kolmansiin maihin tietoa siirtävien palveluntarjoajien osalta käytämme ainoastaan palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet Euroopan Unionin komission vahvistamiin Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome) -ohjelmiin taikka noudattavat Euroopan Unionin komission vahvistamia muita EU:n kansalaisten henkilötietojen luovutuksessa hyväksyttyjä periaatteita.  

Kaikki käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia ja tietojen asianmukainen käsittely on varmistettu erillisin sopimuksin. 

Tietojen tallentamisaika

Palvelumme lähtökohtana on halu palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Tiedon tallentamisajan osalta tämä tarkoittaa sitä, että tallentamisaika on vahvasti asiakaskohtainen.

Toimeksiantoon liittyvien tietojen osalta säilytysaika määräytyy toimeksiannon luonteen mukaisesti. Lakisääteiset velvollisuutemme huomioituna, tiedot hävitetään kuitenkin aina viimeistään 10 vuoden päästä toimeksiannon päättymisestä.  

Automaattisesti kerättävä tieto, kuten Google Analyticsin keräämä tieto, poistetaan viimeistään 28 kuukauden kuluttua vierailusta. Evästeisiin liitoksissa olevat tiedot voi poistaa milloin tahansa oman selaimensa asetuksista. 

Tietojen käsittelyn turvallisuus 

Kevytjuridiikka on varmistanut tietojen käsittelyn turvallisuuden selkein organisatorisin käytännöin ja käyttämälleen teknologialle asetetuin vaatimuksin. Tästä osiosta löydät perustietoa tietojen käsittelyyn liittyvästä turvallisuudesta Kevytjuridiikan palveluissa.

Tietotekniset järjestelmät on suojattu yleisesti hyväksytyin voimassa olevan kansallisen ja EU-lainsäädännön minimivaatimukset täyttävin turvakeinoin. Käytetyt järjestelmät ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti. Tiedonsiirto ja yhteydet järjestelmiin tapahtuvat suojatusti, pääsääntöisesti SSL-suojatulla yhteydellä ja/tai VPN-yhteyden avulla. 

Käyttöoikeus ja pääsy tietojärjestelmiin on rajoitettu vain niitä työssään tarvitseville tunnistetuille ja tietosuoja-asioista ohjeistetuille tai koulutetuille henkilöille. Käyttäjätason turvallisuus taataan tietojärjestelmissä aina vähintään lokitietojen sekä vasta tunnistautumisen jälkeen annettavien yksilöllisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Korkeampi turvallisuustaso taataan mm. kaksivaiheisen kirjautumisen ja lisäohjeistuksen avulla.  

Tietoa tallennetaan tietoteknisiin järjestelmiin ainoastaan tarvittava määrä. Ei-digitaalisessa muodossa oleva materiaaliin pääsy on rajattu tarkasti. Materiaali tuhotaan säännöllisesti tai siirretään tietoturvalliseen digitaaliseen muotoon. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on laajat oikeudet mm. tarkistaa, oikaista, siirtää, vastustaa, rajoittaa, poistattaa ja peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn.  

Kevytjuridiikan keräämän ja käsittelemän tiedon osalta Rekisteröity voi koska tahansa käyttää tai tiedustella oikeuksiaan tekemällä siitä vapaamuotoisen pyynnön osoitteeseen asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi. Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy ryhtyy välittömästi rekisteröidyn tunnistettuaan tarvittaviin toimiin varmistaakseen rekisteröidyn oikeuksien vaatimien toimenpiteiden toteutumisen viiveettä,  kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa.  

Analytiikan osalta tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa selaimen asetuksilla tai suoraan Googlelle tehtävästä pyynnöstä, joka vaikuttaa myös muiden sivustojen käyttöön. Näistä saa lisätietoa osoitteesta http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Rekisteröidyllä on aina myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan Union yleisestä tietosuoja-asetusta.  Tietosuoja-asioista vastaava valvontaviranominen on Tietosuojavaltuutettu https://tietosuoja.fi/etusivu. Kuluttaja-asioissa on hyvä muistaa, että asiantuntevaa apua saa aina myös Kuluttajavirastolta.  

Haluatko lisätietoa?

Tarjoamme kaikille uusille asiakkaille maksuttoman lähtökartoituksen, jonka avulla selvitämme palvelutarpeen ja annamme suosituksemme asian ratkaisemiseksi. Annamme samalla myös kustannusarvion.
Ota yhteyttä