Palvelun käyttöehdot

Näitä Palveluehtoja sovelletaan kaikkiin Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy:n (Kevytjuridiikka), y-tunnus 2821272-6, asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä sopimusehdot määrittävät myös verkkopalvelun kevytjuridiikka.fi käyttöä koskevat pelisäännöt. Sivustolla kevytjuridiikka.fi voi tutustua Kevytjuridiikan palveluihin, keskustella lakimiehen ja asiakaspalvelun kanssa sekä  tehdä Kevytjuridiikan palveluita koskevia tilauksia.

Mikäli nämä Palveluehdot ja Palvelutarjous ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti Palvelutarjouksen ehtoja.

Asiakas ("Asiakas") hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi käyttämällä verkkopalveluamme kevytjuridiikka.fi, hyväksymällä Palvelutarjouksen tai saatuaan muulla tavoin vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ja viiittauksesta näihin Palveluehtoihin Kevytjuridiikan edustajalta.

Kevytjuridiikan tarjoamat palvelut  ja niiden tilaaminen
Kevytjuridiikan tarjoamat palvelut on nähtävissä sivustolla www.kevytjuridiikka.fi. Sivustolle on kerätty kattava kuvaus saatavilla olevista palveluista. Palveluiden määrää ja laatua päivitetään jatkuvasti, joten kaikkien palveluiden saatavuutta ei voida taata. Myös mm. tilausmäärät vaikuttavat kulloinkin tarjolla oleviin palveluihin.

Kevytjuridiikan lakimiehet antavat oikeudellista neuvontaa asiakkailleen asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Oikeudellisesta neuvonnasta vastaa aina vähintään yksi lakimies. Oikeudellisen neuvonnan lisäksi Kevytjuridiikka tarjoaa asiakkailleen myös muita laajempia asiantuntijapalveluita, ml. byrokratiaan liittyvät, hallinnolliset ja liiketoimintaa tukevat palvelut. Tarjoamme myös kattavan määrän oikeudelisia suhteita tukevia palveluita, kuten sopimusmuotoilua tai teknologiakonsultointia. On kuitenkin syytä huomioida, että Kevytjuridiikka ei tarjoa  taloudellista neuvonantoa eikä muuta kaupallista ohjausta, eikä vastaa tarjoamiensa palveluiden liiketaloudellisista tai muista taloudellisista seuraamuksista. Taloudellisissa asioissa on aina syytä tukea erikseen asiaan erikoistuneen ammattilaisen palveluihin.

Kevytjuridiikan palveluita voi tilata suoraan sivustolla olevien tilauslomakkeiden kautta tai ottamalla yhteyttä Kevytjuridiikkaan. Palveluista kiinnostuneille potentiaalisille asiakkaille voidaan myös antaa Palvelutarjous, jossa määritellään mm. toimeksiannon luonne ja hinta. Palvelutarjous voi olla yksittäistä nopeaa toimeksiantoa sähköpostikeskustelussa annettu tarjous tai olla kirjallinen jatkuvaa lakineuvontaa ja sopimusasiakkuutta koskeva määräaikainen tarjous. Palvelutarjous voidaan antaa ja hyväksyä myös muulla tavalla, kuten puhelimitse tai suullisesti.

Toimeksiantoa koskevan sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Kevytjuridiikka on vahvistanut tilauksen asiakkaalle sähköpostitse, suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin sähköisesti. Verkkosivujen kautta tehty tilauksen katsotaan sovituksi ja toimeksiannon toteuttamisen alkaneen, kun Kevytjuridiikka on lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaalle hänen tilauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Toimeksiantojen suorittaminen 

Kevytjuridiikka suorittaa toimeksiannot Asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Jokaisen toimeksiannon alkuun suoritetaan toimeksiannon luonteen mukainen alkukartoitus, joiden tulosten pohjalta lähdetään rakentamaan toimeksiantoa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta ja täydellisyydestä, eikä Kevytjuridiikalla ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamia tietoja millään tavalla. Kevytjuridiikalla on  oikeus tarkistaa ja vaatia lisätietoa toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä asioista mikäli se kokee tämän tarpeelliseksi.

Tiedonvaihto ja yhteydenpito Asiakkaan ja Kevytjuridiikan välillä tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti, esim. sähköpostin välityksellä. Kevytjuridiikka saattaa käyttää myös muita sähköisiä työkaluja ja automaatioratkaisuja toimeksiantojen suorittamisessa.

Kevytjuridiikka on paperiton toimisto eikä lähetä asiakirjoja tai muita tulosteita muutoin kuin digitaalisessa muodossa. Muista toimitusmuodoista on sovittava erikseen. 

Kevytjuridiikka pyrkii varmistamaan mahdolliset esteet palvelun tarjoamiselle etukäteen. Tutkimus mahdollisista esteellisyyksistä suoritetaan asiakkaan antamien tietojen perusteella. Kevytjuridiikalla on oikeus keskeyttää toimeksiannon suorittaminen milloin tahansa oman harkintansa perusteella.

Palkkiot ja kulut
Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa palveluistaan voimassaolevan hinnaston mukainen palkkio. Mikäli muusta ei ole sovittu, Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa yksityisasiakkailta 100€ per tunti (sis. alv) ja yritysasiakkailta 125€ per tunti (+alv).

Kevytjuridiikan verkkosivuilta suoraan Tilauslomakkeen kautta tilattavat palvelut toimitetaan asiakkaalle Tilauslomakkeessa olevan palvelukuvauksen mukaisin ehdoin ja hinnoin. Tilauslomakkeen kautta tehtyjen tilauksien yhteydessä sovituista muista töistä veloitetaan hinnaston mukainen palkkio, ellei muusta ole sovittu.

Palvelutarjoukseen perustuvista toimeksiannoista veloitetaan Palvelutarjouksen mukainen palkkio.  Kevytjuridiikka tarjoaa palveluitaan myös jatkuvana lakitukena sopimusasiakkaille. Sopimusasiakkuuden tarkemmat ehdot määritetään Palvelutarjouksessa

Muualla kuin verkossa toimitetuista palveluista voidaan peritä korotettua 1,25 kertaista tuntihintaa. Matkakulut ja kohtuullinen matka-aika pääkaupunkiseudun alueella  kuuluvat korotettuun hintaan.

Kevytjuridiikka voi Palvelutarjouksen, tilauslomakkeen, kyselyn tai muun toimeksiantoja koskevan keskustelun yhteydessä antaa  Asiakkaalle hinta-arvion tai kiinteän maksimihinnan koskien tiettyä palvelua tai palvelun osaa. Hinta-arvio on aina suuntaa antava, eikä Kevytjuridiikka voi taata palvelun tuottamista loppuun asti hinta-arvioon perustuvalla hinnalla. Hinta-arvioon on suhtauduttava puhtaasti tavoitteena ja palkkion loppusumma määräytyy tällöinkin tosiasiallisesti käytetyn ajan perusteella. Annettu maksimihinta kattaa asiantuntijan työmäärää enintään 1,5 kertaa yleisen hinnaston mukaista tuntihintaa vastaavan aikamäärän verran (esimerkiksi yleisen tuntiveloituksen ollessa yksityisasiakkaille 100€/ tunti, kattaa maksimihinta 200€ enintään kolme tuntia asiantuntijan työtä).

Laskutus ja maksuehdot
Kevytjuridiikka laskuttaa palvelut Asiakkaalta toimeksiannon päätyttyä tai kuukausittain. Asiakas vastaa tilattujen palveluiden maksamisesta 14 päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Kevytjuridiikalla on oikeus vaatia ennakkomaksua kaikista toimeksiannoista ja palveluista oman harkintansa mukaan.

Kevytjuridiikalla on oikeus olla aloittamatta tai keskeyttää aloitetun tilauksen suorittaminen, kunnes etumaksua taikka Toimeksiantoa tai sen osaa koskeva maksu on vastaanotettu.

Maksuviivästyksistä peritään korkolainmukaista viivästyskorkoa, kuitenkin vähintään 8% vuotuista korkoa vastaava määrä. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun ja toimeksiannon, mikäli Asiakas ei reklamoi laskusta 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Laskuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Tyytyväisyystakuu, toimeksiannon keskeyttäminen ja peruutusehdot
Kevytjuridiikka antaa kaikille palveluilleen täyden tyytyväisyystakuun. Tyytyväisyystakuun kautta Asiakkaalla on oikeus keskeyttää toimeksianto milloin tahansa ilmoittamalla siitä Kevytjuridiikalle sähköpostitse. Kevytjuridiikalla on asiakkaan keskeyttäessä oikeus veloittaa ainoastaan ennen toimeksiannon keskeyttämistä tehdystä työstä ja vain niistä välittömistä toimista, jotka Kevytjuridiikka katsoo keskeytyksestä huolimatta olevan Asiakkaan edun mukaisesti välttämätöntä saattaa loppuun.

Kevytjuridiikka pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon suorittamisen omalla päätöksellään milloin tahansa ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostitse. Sopimusasiakkuuden irtisanomisaika on 30 päivää. Asiakas on peruutus- ja keskeytymistilanteissa velvollinen maksamaan jo suoritettua työtä vastaavan palkkion tai osuuden palkkiosta. Kevytjuridiikalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta palauttaa etukäteen maksettuja palkkioita tässä kappaleessa mainituissa tilanteissa.

Kuluttaja-asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa verkosta ostetut tilaukset 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruutusilmoituksen voi tehdä lähettämällä siitä tiedoin sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi. Kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus raukeaa 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai Kevytjuridiikan aloitettua yksilöllisen asiakirjan tai muun räätälöitävän palvelun suorittamisen.

Vastuuasiat
Kevytjuridiikka on ottanut oikeudellista neuvontaa varten vastuuvakuutuksen, joka tuo asiakkaille lisäturvaa Kevytjuridiikalta ostetuista lakipalveluista. Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan toimeksiantajalle aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Lisäksi edellytetään, että vakuutuksenottaja on vahingosta korvausvastuussa joko toimeksiantajalle toimeksiantosopimuksen perusteella tai muulle henkilölle nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

Kevytjuridiikka ei vastaa mistään muista kuin vastuuvakuutuksen kattamista vahingoista.Ellei vastuuvakuutuksen ehdoista muuta johdu, Kevytjuridiikka ei vastaa palveluidensa tai tuotteidensa aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, tulon menetyksestä tai muusta taloudellisesta vahingosta. Vastuuvakuutusta koskevat tarkemmat tiedot ovat saatavilla pyynnöstä.

Kevytjuridiikka ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu annetun neuvonnan tai muun palvelun käyttämisestä muussa yhteydessä tai jos sitä käytetään muun tahon kuin asiakkaan tilanteeseen. Kevytjuridiikka ei myöskään ole velvollinen täyttämään tilausta tai korvaamaan asiakkaalle vahinkoja, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Muut ehdot
Kevytjuridiikka noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen Lakimiesliiton eettisiä ohjeita.

Kevytjuridiikalla on oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita palveluiden suorittamiseen. Jos palvelun suorittamiseen osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita vastuu projektin johtamisesta säilyy kuitenkin Kevytjuridiikalla.

Kaikki palvelut suoritetaan luottamuksellisesti. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laista tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu. Asiakastietojen tallentamisesta ja käyttämisestä kerrotaan tarkemmin Tietosuojaselosteessa.

Kevytjuridiikan toimittamien asiakirjojen, luovutetun tiedon ja sivuiltamme löytyvän materiaalin käyttäminen mihinkään muuhuun kuin tilattuun tarkoitukseen on ilman erillistä sopimusta  kielletty. Sivuston sisällön, teknisten sovellusten, muotoiluprosessien tai teknisten ratkaisujen minkääänlainen hyödyntäminen tai analysointi ilman lisenssioikeutta on kielletty. Jos sivuston käyttäjä tai vierailija haluaa käyttää sivua, sen sisältämää tietoa tai sivustolla käytettävää teknologiaa missään muussa roolissa tai tarkoituksessa kuin potentiaalisena tai olemassaolevana asiakkaana, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme luvan järjestämiseksi.

Kevytjuridiikalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja milloin tahansa. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.kevytjuridiikka.fi.

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Erimielisyydet sovitaan ensisijaisesti neuvottelun kautta ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on oikeus viedä riita-asia myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

Nämä ehdot ovat voimassa 18.7.2018 alkaen

TIETOSUOJASELOSTE

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy on lakipalveluita tarjoava yritys. Palvelumme antavat mahdollisuuden hoitaa lakiasiat tehokkaasti ja turvallisesti modernia teknologiaa hyödyntäen.  

Kun käytät verkkosivujamme ja palveluitamme, jaat tietoa kanssamme. Haluamme olla läpinäkyviä ja selvittää etukäteen mitä kaikkea tietoa keräämme, miten kerättyä tietoa käytetään ja kenen kanssa jaamme tietoa.

Tätä varten olemme laatineet tämän tietosuojaselosteen, jonka tarkoituksena on kertoa tietosuojakäytännöistämme mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi.

YRITYKSEN TIEDOT

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
Y-tunnus: 2821272-6
Postiosoite: Jätkäsaarenkuja 16 G 279, 00220 Helsinki
Sähköposti: asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi 
Tietosuoja-asioista vastaavan henkilön nimi: Johannes Kuosmanen, Toimitusjohtaja

Mitä tietoja Kevytjuridiikan palvelujen tarjoamisessa kerätään?  
Tietoja voidaan luokitella usealla eri tavalla, mutta itse olemme päätyneet seuraavaan jaotteluun:
1) tiedot, joita käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen;
2) tiedot, joita käytetään markkinointitarkoituksiin; ja
3) tiedot, joita saamme vieraillessasi sivustollamme. 

Asiakassuhteita ja toimeksiantoja varten kerättävä tieto 

Toimeksiantojen hoitaminen ei olisi mahdollista ilman asiaan liittyviä tietoja, jotka kerätään suoraan asiakkaalta itseltään. Tietoja kerätään sivustollamme olevien lomakkeiden lisäksi myös mm. sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi tietoja voidaan hankkia mm. julkisista rekistereistä. Kaikki toimeksiantoja varten kerättävät tiedot tallennetaan Lakipalvelu Kevytjuridiikan Asiakastietojärjestelmään. 

Asiakassuhteiden hoitamista varten Asiakastietojärjestelmään kerättävä tieto vaihtelee toimeksiantokohtaisesti. Se voi sisältää mitä tahansa henkilötietoja, joita tarvitaan toimeksiannon suorittamiseksi. Kaikissa toimeksiannoissa käsitellään kuitenkin yleensä vähintäänkin seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero sekä mahdolliset yritystiedot ja asema yrityksessä.  

Näiden lisäksi keräämme tietysti myös itse toimeksiantoon liittyviä tietoja, joita asiakas luovuttaa meille toimeksiannon suorittamista varten. Toimeksiantoihin liittyviä tietoa ei yhdistetä, rekisteröidä, tallenneta tai muullakaan tavoin koota muiden tietojen, kuten asiakastietojen kanssa, vaan niitä käsitellään aina yhtenä kokonaisuutena toimeksiantokohtaisesti.  Tiedon keräämiseen ja verkon välityksellä tapahtuvaa kommunikointia varten saatamme käyttää myös mm. seuraavia työkaluja: Crisp.im (chat), Typeform (kyselylomakkeet) ja Webflow (lomakkeet). Käytetyt työkalut voivat käyttäjän lähettämän tiedon lisäksi tallentaa käyttäjistä myös seuraavia tietoja: Lähetetyt viestit ja käytettylomake, päivämäärä ja aika, maantieteellinen sijainti, käytetty kieli, sivut joilla kävijä on vieraillut, vierailun kesto, IP-osoite ja laitetiedot (järjestelmä ja selain). 

Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla laillinen peruste. Asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja toimeksiantojen hoitamisen osalta perusteena on aina Kevytjuridiikan ja asiakkaan välinen sopimussuhde. Asiakassuhdetta ja toimeksiantoja varten kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan sopimuksen mukaista tarkoitusta varten ja Kevytjuridiikan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen. 

Markkinointitarkoituksia varten kerättävä tieto 

Lähetämme ajoittain markkinointitiedotteita vanhoille ja uusille asiakkaille markkinointirekisteriä hyödyntämällä. Markkinointirekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, asema yrityksessä ja tieto aiemmista tilauksista.  

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tapahtuvaan markkinointiin tai Kevytjuridiikan uutiskirjeiden toimittamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on tietojen käyttötarkoituksen tai voimassaolevan lainsäädännön asettamien vaatimusten vuoksi tarpeen. Markkinointirekisteriin kirjatut tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta tai mm. julkisista rekistereistä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/EEA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.  Rekisteri on tallennettu osaksi Kevytjuridiikan Asiakastietojärjestelmää. Pääsy rekisteriin on tarkasti rajattu ja järjestelmä on asianmukaisesti suojattu (ks. Tietojen käsittelyn turvallisuus). 

Sivustovierailuista kerättävät tiedot 

Kun vierailet verkkosivuillamme keräämme tietoa siitä, miten käytät sivustoamme. Tätä tietoa käytetään kahteen tarkoitukseen: sivustomme ja palvelumme kehittämiseen sekä palvelutarpeesi kartoittamiseen esimerkiksi kyselylomakkeiden tai chat-palvelun kautta (ks. myös Toimeksiantoja varten kerättävä tieto yllä). Sivuston ja palvelumme kehittämiseen liittyvä tiedon kerääminen tapahtuu automaattisesti sivustollemme integroitujen ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamien työkalujen avulla.  

Tästä näet mitä kolmansia palveluita sivustoillamme voidaan käyttää henkilötietojen näkökulmasta. 

Sivuston analytiikassa tukeudumme Google Analyticsiin, joka välittää anonyymia tietoa sivustomme kävijöistä. Google Analytic:sta voi lukea lisää tästä: https://analytics.google.com/analytics/web/

Markkinoimme palveluamme myös verkon välityksellä. Palvelumme mainontaan liittyen saatamme tehdä sinulle myös kohdennettua mainontaa myös muissa verkkosivustoilla. Tämä tapahtuu sellaisten palveluiden avulla, kuten Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=fi ja Albacross: https://albacross.com/ 

Edellä mainitut työkalut hyödyntävät selaimesi asetuksia ja toimivat siten, että ne asentavat selaimeesi evästeitä. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia, eikä niitä voida yhdistää keneenkään tiettyyn henkilöön. Voit kuitenkin estää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin et kuitenkaan välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. 

Tietojen tallentaminen, luovuttaminen ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle 

Emme tietenkään ikinä suoraan siirrä tai luovuta henkilötietojasi kenellekään ulkopuoliselle ilman lupaasi.Emme kuitenkaan itse osaa rakentaa ihan kaikkia käyttämiämme työkaluja, joten hyödynnämme tiedon keräämisessä, tallentamisessa ja käsittelyssä useita erilaisia ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Käytämme ainoastaan tunnettuja palveluntarjoajia, joiden järjestelmät on suunniteltu ensiluokkaista tietosuojaa vaativien asiakkaiden käyttöön. Näitä ovat mm. Abobe Cloud, ContractZen, Dropbox, Favro, G-suite (Google Cloud) ja Office365. Lisäksi otamme säännöllisesti testikäyttöön myös muita työkaluja. Palveluita käytetään ainoastaan tiettyä tarkasti määriteltyä tarkoitusta varten, niihin tallennettu tieto minimoidaan, emmekä ikinä talleta arkaluonteista tietoa muuta kuin korkeimman tietosuoja- ja tietoturvatason palveluihin. Käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n alueella kulloinkin voimassaoleviin tietosuojakäytäntöihin.   

Samalla on kuitenkin syytä huomioida, että osa käyttämistämme palveluntarjoajista saattavat tallentaa tietoa palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan Union tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Itse asiasiassa suuri osa globaaleista palveluntarjoajista tukeutuu palveluiden tarjoamisessa ulkopuolisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat tiedon kulkemisen tehokkaasti asiakkaille ympäri maapallon. Käyttämistämme palveluntarjoajista suurin osa käyttää tiedon hallintaan globaalisti toimivaa Amazon Web Services -palvelua (AWS). Lisätietoa heidän kattavasta tietoturvasta ja sitoutumisesta EU:n laajuiseen tietosuojatasoon löydät sivustolta https://aws.amazon.com/security/

Kolmansiin maihin tietoa siirtävien palveluntarjoajien osalta käytämme ainoastaan palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet Euroopan Unionin komission vahvistamiin Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome) -ohjelmiin ja sitoutuneet noudattamaan EU:n viranomaisten lainsäädännön kautta vahvistamia tietosuojaperiaatteita.  

Kaikki käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia ja tietojen asianmukainen käsittely on varmistettu erillisin sopimuksin. 

Tietojen tallentamisaika

Palvelumme lähtökohtana on halu palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Tiedon tallentamisajan osalta tämä tarkoittaa sitä, että tallentamisaika on vahvasti asiakaskohtainen ja asian luonteesta riippuvainen.

Toimeksiantoon liittyvien tietojen osalta säilytysaika määräytyy toimeksiannon luonteen mukaisesti. Lakisääteiset velvollisuutemme huomioituna, tiedot hävitetään kuitenkin aina viimeistään 10 vuoden päästä toimeksiannon päättymisestä.  

Automaattisesti kerättävä tieto, kuten Google Analyticsin keräämä tieto, poistetaan viimeistään 28 kuukauden kuluttua vierailusta. Evästeisiin liitoksissa olevat tiedot voi poistaa milloin tahansa myös oman selaimensa asetuksista. 

Tietojen käsittelyn turvallisuus 

Kevytjuridiikka on varmistanut tietojen käsittelyn turvallisuuden selkein organisatorisin käytännöin ja käyttämälleen teknologialle asetetuin vaatimuksin. Tästä osiosta löydät perustietoa tietojen käsittelyyn liittyvästä turvallisuudesta Kevytjuridiikan palveluissa.

Tietotekniset järjestelmät on suojattu yleisesti hyväksytyin voimassa olevan kansallisen ja EU-lainsäädännön minimivaatimukset täyttävin turvakeinoin. Käytetyt järjestelmät ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti. Tiedonsiirto ja yhteydet järjestelmiin tapahtuvat suojatusti, pääsääntöisesti SSL-suojatulla yhteydellä ja/tai VPN-yhteyden avulla. 

Käyttöoikeus ja pääsy tietojärjestelmiin on rajoitettu vain niitä työssään tarvitseville tunnistetuille ja tietosuoja-asioista ohjeistetuille tai koulutetuille henkilöille. Käyttäjätason turvallisuus taataan tietojärjestelmissä aina vähintään lokitietojen sekä vasta tunnistautumisen jälkeen annettavien yksilöllisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Korkeampi turvallisuustaso taataan mm. kaksivaiheisen kirjautumisen ja lisäohjeistuksen avulla.  

Tietoa tallennetaan tietoteknisiin järjestelmiin ainoastaan tarvittava määrä. Ei-digitaalisessa muodossa oleva materiaaliin pääsy on rajattu tarkasti. Materiaali tuhotaan säännöllisesti tai siirretään tietoturvalliseen digitaaliseen muotoon. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on laajat oikeudet mm. tarkistaa, oikaista, siirtää, vastustaa, rajoittaa, poistattaa ja peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn.  

Kevytjuridiikan keräämän ja käsittelemän tiedon osalta Rekisteröity voi koska tahansa käyttää tai tiedustella oikeuksiaan tekemällä siitä vapaamuotoisen pyynnön osoitteeseen asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi. Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy ryhtyy välittömästi rekisteröidyn tunnistettuaan tarvittaviin toimiin varmistaakseen rekisteröidyn oikeuksien vaatimien toimenpiteiden toteutumisen viiveettä,  kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa.  

Analytiikan osalta tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa selaimen asetuksilla tai suoraan Googlelle tehtävästä pyynnöstä, joka vaikuttaa myös muiden sivustojen käyttöön. Näistä saa lisätietoa osoitteesta http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Rekisteröidyllä on aina myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan Union yleisestä tietosuoja-asetusta.  Tietosuoja-asioista vastaava valvontaviranominen on Tietosuojavaltuutettu https://tietosuoja.fi/etusivu. Kuluttaja-asioissa on hyvä muistaa, että asiantuntevaa apua saa aina myös Kuluttajavirastolta.  

Palvelua Aitoon Tarpeeseen

Olemme ennakoivan ja ennaltaehkäisevän juridiikan ammattilaisia. Pyydä tarkempi ratkaisuehdotuksemme tilanteeseesi ottamalla yhteyttä tai tutustu palveluihimme lisää alla olevista linkeistä.